ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 Bicol [tl] Bicol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 Ilocos Norte [tl] Ilocos Norte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 Abra [tl] Abra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 magtipid [tl] magtipid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 nagtitipid [tl] nagtitipid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 tinipid [tl] tinipid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 takbo [tl] takbo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 kinain [tl] kinain ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 sabaw [tl] sabaw ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 Lamon [tl] Lamon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 artista [tl] artista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 pelikula [tl] pelikula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 larawan [tl] larawan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 malakas [tl] malakas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 pakinabang [tl] pakinabang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 silbi [tl] silbi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 dulo [tl] dulo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 ramdam [tl] ramdam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 totoy [tl] totoy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 gulay [tl] gulay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 malunggay [tl] malunggay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 talong [tl] talong ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 bataw [tl] bataw ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 sitaw [tl] sitaw ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 mani [tl] mani ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 patani [tl] patani ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 patola [tl] patola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 gutom [tl] gutom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 ginaw [tl] ginaw ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/01/2012 laway [tl] laway ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ