ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
27/04/2011 muafakat [ms] muafakat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 makrifat [ms] makrifat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 perkakasan [ms] perkakasan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 Jingga [ms] Jingga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 kampus [ms] kampus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 Kemboja [ms] Kemboja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 bisu [ms] bisu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 mampu [ms] mampu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 Berhala [ms] Berhala ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2011 berkhatan [ms] berkhatan ਉਚਾਰਨ abubakar ਵੱਲੋਂ
25/04/2011 pilihanraya [ms] pilihanraya ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2011 siasat [ms] siasat ਉਚਾਰਨ abubakar ਵੱਲੋਂ
25/04/2011 payung [ms] payung ਉਚਾਰਨ abubakar ਵੱਲੋਂ
25/04/2011 sangkakala [ms] sangkakala ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2011 kadang-kala [ms] kadang-kala ਉਚਾਰਨ abubakar ਵੱਲੋਂ
25/04/2011 jari [ms] jari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2011 kuku [ms] kuku ਉਚਾਰਨ abubakar ਵੱਲੋਂ
25/04/2011 siku [ms] siku ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2011 bendera [ms] bendera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2011 pukau [ms] pukau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2011 santau [ms] santau ਉਚਾਰਨ abubakar ਵੱਲੋਂ
25/04/2011 kayuh [ms] kayuh ਉਚਾਰਨ abubakar ਵੱਲੋਂ
25/04/2011 lembayung [ms] lembayung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2011 detik [ms] detik ਉਚਾਰਨ abubakar ਵੱਲੋਂ
25/04/2011 Majalah [ms] Majalah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2011 makam [ms] makam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2011 alas meja [ms] alas meja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2011 atap [ms] atap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2011 wadah [ms] wadah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2011 Penghulu [ms] Penghulu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ