ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/03/2012 rompak [ms] rompak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 banting [ms] banting ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 Baris [ms] Baris ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 bakawali [ms] bakawali ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 bohong [ms] bohong ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 bahaya [ms] bahaya ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 bulu [ms] bulu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 belanga [ms] belanga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 benang [ms] benang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 baki [ms] baki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 bacul [ms] bacul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 enau [ms] enau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 busung [ms] busung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 Cuba [ms] Cuba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 dagu [ms] dagu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 dayang [ms] dayang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 dapur [ms] dapur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 hantaran [ms] hantaran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 garang [ms] garang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 dalang [ms] dalang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 fikir [ms] fikir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 guni [ms] guni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 gagal [ms] gagal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 garu [ms] garu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 guru [ms] guru ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 gong [ms] gong ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 gambus [ms] gambus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 meletup [ms] meletup ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 garau [ms] garau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 halau [ms] halau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ