ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 siamang [ms] siamang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 rusa [ms] rusa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 liwat [ms] liwat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 kening [ms] kening ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 kacamata [ms] kacamata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 bersejarah [ms] bersejarah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 Negaraku [ms] Negaraku ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 manusiawi [ms] manusiawi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 sesat [ms] sesat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 barangkali [ms] barangkali ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 pupus [ms] pupus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 celoteh [ms] celoteh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 celaru [ms] celaru ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 mampat [ms] mampat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 padat [ms] padat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 lelaki [ms] lelaki ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 kikis [ms] kikis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 asal-usul [ms] asal-usul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 jantung [ms] jantung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 Penghulu [ms] Penghulu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 wadah [ms] wadah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 atap [ms] atap ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 alas meja [ms] alas meja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 makam [ms] makam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 Majalah [ms] Majalah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 lembayung [ms] lembayung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 pukau [ms] pukau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 bendera [ms] bendera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 siku [ms] siku ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 jari [ms] jari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ