ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 sangkakala [ms] sangkakala ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 pilihanraya [ms] pilihanraya ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 Berhala [ms] Berhala ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 mampu [ms] mampu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 bisu [ms] bisu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 Kemboja [ms] Kemboja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 kampus [ms] kampus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 Jingga [ms] Jingga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 perkakasan [ms] perkakasan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 makrifat [ms] makrifat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/04/2011 muafakat [ms] muafakat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 saputangan [ind] saputangan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 tempurung [ms] tempurung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 inti [ms] inti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 intipati [ms] intipati ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 intisari [ms] intisari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 kerahan [ms] kerahan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 sanggup [ms] sanggup ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 ternak [ms] ternak ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 tampi [ms] tampi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Lesung [ms] Lesung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Tanjung [ms] Tanjung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 sangkar [ms] sangkar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 permaidani [ms] permaidani ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 permai [ms] permai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 siaran [ms] siaran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 sumbing [ms] sumbing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 tunjang [ms] tunjang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 paksi [ms] paksi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 seraya [ms] seraya ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ