ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 serumpun [ms] serumpun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 cita-cita [ms] cita-cita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 kalut [ms] kalut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 sepatu [ms] sepatu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 bersetubuh [ms] bersetubuh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 punggung [ms] punggung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 nafas [ms] nafas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 nafsu [ms] nafsu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 nisbah [ms] nisbah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 nasib [ms] nasib ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 seringkali [ms] seringkali ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 padamu [ms] padamu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 singgah [ms] singgah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 lanjut [ms] lanjut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 santun [ms] santun ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 tempayan [ms] tempayan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 tembaga [ms] tembaga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 cepu [ms] cepu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 penyapu [ms] penyapu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 sapu [ms] sapu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 kencing [ms] kencing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Tak adalah [ms] Tak adalah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 kereta [ms] kereta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 Sedut [ms] Sedut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 menyusahkan [ms] menyusahkan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 tunjuk [ms] tunjuk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 bertunang [ms] bertunang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 lagi [ms] lagi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 satu [ms] satu ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2011 sekarang [ms] sekarang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ