ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 trigésima [es] trigésima ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 unigénito [es] unigénito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 unigénita [es] unigénita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 episcopal [es] episcopal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 Fabián Ximeno [es] Fabián Ximeno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 Ramón Martínez Ocaranza [es] Ramón Martínez Ocaranza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 La Movida Madrileña [es] La Movida Madrileña ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 Kratos [es] Kratos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 bendecido [es] bendecido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 mitra episcopal [es] mitra episcopal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 Aula Magna [es] Aula Magna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 resguardado [es] resguardado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 certificada [es] certificada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 troyana [es] troyana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/12/2012 Ramón del Valle-Inclán [es] Ramón del Valle-Inclán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2012 Caja de Pandora [es] Caja de Pandora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2012 cañaheja [es] cañaheja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2012 selva tropical [es] selva tropical ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2012 polifacética [es] polifacética ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2012 Guerra de Troya [es] Guerra de Troya ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2012 heraldo de armas [es] heraldo de armas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/12/2012 colado [es] colado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/12/2012 colando [es] colando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ