ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 Cachar [es] Cachar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 Augusto Pinochet [es] Augusto Pinochet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 Santiago de Chile [es] Santiago de Chile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 llegado [es] llegado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 sobrevivió [es] sobrevivió ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 impulso [es] impulso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 sumergido [es] sumergido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 escondidas [es] escondidas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/02/2009 enviaba [es] enviaba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 semanales [es] semanales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 libras [es] libras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 acompañante [es] acompañante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 pudo [es] pudo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/02/2009 contemplaciones [es] contemplaciones ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 echó [es] echó ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/02/2009 ropa [es] ropa ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 descubrió [es] descubrió ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 bronca [es] bronca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 personalidad [es] personalidad ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/02/2009 eligiera [es] eligiera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 regalado [es] regalado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 recuerdos [es] recuerdos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 sólo [es] sólo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 veía [es] veía ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/02/2009 carnitina [es] carnitina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 preciados [es] preciados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 tremendamente [es] tremendamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 rememora [es] rememora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 piensa [es] piensa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/02/2009 pocas [es] pocas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ