ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/09/2012 Zufügung [de] Zufügung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/09/2012 Schmidberger [de] Schmidberger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2012 Baumart [de] Baumart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Arbeitsamtsleiterin [de] Arbeitsamtsleiterin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Katschhof [de] Katschhof ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 bestuhlt [de] bestuhlt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Zuschauerplätze [de] Zuschauerplätze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Tanzeinlage [de] Tanzeinlage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Tanztruppe [de] Tanztruppe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Sommermelodie [de] Sommermelodie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Schmusemann [de] Schmusemann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Wortkrieg [de] Wortkrieg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Sekundarbereich [de] Sekundarbereich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 nussgroß [de] nussgroß ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Formschwankung [de] Formschwankung ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/06/2012 Jahresschwankung [de] Jahresschwankung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Konjunkturschwankung [de] Konjunkturschwankung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Währungskorridor [de] Währungskorridor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Schwankungsgrenze [de] Schwankungsgrenze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Kursschwankungsklausel [de] Kursschwankungsklausel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Rübcke [de] Rübcke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Hohmann [de] Hohmann ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Heubergeraum [de] Heubergeraum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Röckenhaus [de] Röckenhaus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Vakuumfluktuation [de] Vakuumfluktuation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Fluktuationsanalyse [de] Fluktuationsanalyse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Preisschwankungsgrenze [de] Preisschwankungsgrenze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 fluktuationsinduziert [de] fluktuationsinduziert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Kontenblatt [de] Kontenblatt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 formstark [de] formstark ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ