ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
18/03/2010 bilaga [sv] bilaga ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
18/03/2010 e-post [sv] e-post ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
18/03/2010 mail [sv] mail ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
18/03/2010 mejl [sv] mejl ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
18/03/2010 hög [sv] hög ਉਚਾਰਨ camelkebab ਵੱਲੋਂ
18/03/2010 högljudd [sv] högljudd ਉਚਾਰਨ sven_nilsson ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 säkerligen [sv] säkerligen ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 lodrät [sv] lodrät ਉਚਾਰਨ camelkebab ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 sällan [sv] sällan ਉਚਾਰਨ camelkebab ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 bög [sv] bög ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 krånglig [sv] krånglig ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 kinkig [sv] kinkig ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 besvärlig [sv] besvärlig ਉਚਾਰਨ camelkebab ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 tiga [sv] tiga ਉਚਾਰਨ camelkebab ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 Matt [sv] Matt ਉਚਾਰਨ camelkebab ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 svag [sv] svag ਉਚਾਰਨ camelkebab ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 skott [sv] skott ਉਚਾਰਨ camelkebab ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 fin [sv] fin ਉਚਾਰਨ camelkebab ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 möte [sv] möte ਉਚਾਰਨ camelkebab ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 organisera [sv] organisera ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 almanacka [sv] almanacka ਉਚਾਰਨ camelkebab ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 Kalender [sv] Kalender ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 skift [sv] skift ਉਚਾਰਨ camelkebab ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 ledig [sv] ledig ਉਚਾਰਨ camelkebab ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 upptagen [sv] upptagen ਉਚਾਰਨ camelkebab ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 medlem [sv] medlem ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 kontor [sv] kontor ਉਚਾਰਨ camelkebab ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 mötas [sv] mötas ਉਚਾਰਨ camelkebab ਵੱਲੋਂ
17/03/2010 erbjudande [sv] erbjudande ਉਚਾਰਨ sven_nilsson ਵੱਲੋਂ
16/03/2010 lås [sv] lås ਉਚਾਰਨ ret001 ਵੱਲੋਂ