ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/03/2010 neunte [de] neunte ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2010 zehnte [de] zehnte ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2010 elfte [de] elfte ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2010 zwölfte [de] zwölfte ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2010 dreizehnte [de] dreizehnte ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2010 vierzehnte [de] vierzehnte ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2010 fünfzehnte [de] fünfzehnte ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2010 sechzehnte [de] sechzehnte ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2010 siebzehnte [de] siebzehnte ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2010 neunzehnte [de] neunzehnte ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/03/2010 Vandale [de] Vandale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2010 Vandalen [de] Vandalen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/03/2010 Südkalifornien [de] Südkalifornien ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/03/2010 Anselm Hüttenbrenner [de] Anselm Hüttenbrenner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2010 Straßenseite [de] Straßenseite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2010 Breitenbach [de] Breitenbach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2010 holländisch [de] holländisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2010 Fachbereichsverwaltung [de] Fachbereichsverwaltung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2010 Ingenieurwesen [de] Ingenieurwesen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2010 Spurensicherung [de] Spurensicherung ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/03/2010 cents [de] cents ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/03/2010 Europäische Zentralbank [de] Europäische Zentralbank ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/03/2010 Duisenberg [de] Duisenberg ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/03/2010 reibungsloser [de] reibungsloser ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/03/2010 Preiserhöhungen [de] Preiserhöhungen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/03/2010 Hirschhorn [de] Hirschhorn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2010 kranz [de] kranz ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/03/2010 Kaplan [de] Kaplan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2010 Wiedersehen [de] Wiedersehen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/03/2010 Hebamme [de] Hebamme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ