ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Fluktuationsanalyse [de] Fluktuationsanalyse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Preisschwankungsgrenze [de] Preisschwankungsgrenze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 fluktuationsinduziert [de] fluktuationsinduziert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Kontenblatt [de] Kontenblatt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 formstark [de] formstark ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Kontenform [de] Kontenform ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Dräger [de] Dräger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Wrangelsburg [de] Wrangelsburg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 burkinisch [de] burkinisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Ansitznächte [de] Ansitznächte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Ameisengröße [de] Ameisengröße ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Backförmchen [de] Backförmchen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Erfassungsform [de] Erfassungsform ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Anmeldeunterlage [de] Anmeldeunterlage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Wechselvordruck [de] Wechselvordruck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Dezernatsgruppe [de] Dezernatsgruppe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Bewerbungsbogen [de] Bewerbungsbogen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Schlosssymbol [de] Schlosssymbol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Scheckformblatt [de] Scheckformblatt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Höfer [de] Höfer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Edelkamin [de] Edelkamin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Bewerbungsformblatt [de] Bewerbungsformblatt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Antragsformblatt [de] Antragsformblatt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Versicherungsantrag [de] Versicherungsantrag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Stuckrosette [de] Stuckrosette ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Antwortformular [de] Antwortformular ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Durchfeuchtung [de] Durchfeuchtung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Denkmalliste [de] Denkmalliste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Bilinearform [de] Bilinearform ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Scheckvordruck [de] Scheckvordruck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ