ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/10/2010 Beiboot [de] Beiboot ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/10/2010 gekonnt [de] gekonnt ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/10/2010 heimelig [de] heimelig ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/10/2010 Fallgatter [de] Fallgatter ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/10/2010 abschirmen [de] abschirmen ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/10/2010 Kratzer [de] Kratzer ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/10/2010 Vorschlaghammer [de] Vorschlaghammer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/03/2010 Hypothek [de] Hypothek ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/03/2010 Souvenirshop [de] Souvenirshop ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/03/2010 Wolkenkratzer [de] Wolkenkratzer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/03/2010 dämpfe [de] dämpfe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 Eisenbahnfans [de] Eisenbahnfans ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 großraumabteile [de] großraumabteile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 kaiserreich [de] kaiserreich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 kaiserreiche [de] kaiserreiche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 lokomotiven [de] lokomotiven ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 spielzeugeisenbahnen [de] spielzeugeisenbahnen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 spielzeugzüge [de] spielzeugzüge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 steckbriefe [de] steckbriefe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 todestage [de] todestage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 waggons [de] waggons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 Beerdigung [de] Beerdigung ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/03/2010 ertrunken [de] ertrunken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 heimatstädte [de] heimatstädte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 Landweg [de] Landweg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 losgefahren [de] losgefahren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 luftweg [de] luftweg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 maulen [de] maulen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 pazifik [de] pazifik ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 seeweg [de] seeweg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ