ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 seniorenpass [de] seniorenpass ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 seniorenpässe [de] seniorenpässe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 Verkaufsleiterin [de] Verkaufsleiterin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 Verkaufsleiterinnen [de] Verkaufsleiterinnen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 wasserspiel [de] wasserspiel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 wasserspiele [de] wasserspiele ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 wissenschaften [de] wissenschaften ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 Reichsgraf [de] Reichsgraf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 Apothekerin [de] Apothekerin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 Architektin [de] Architektin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 Bäckerin [de] Bäckerin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 briefträgerin [de] briefträgerin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 elektriker [de] elektriker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 elektrikerin [de] elektrikerin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 metzgerin [de] metzgerin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 fleischerin [de] fleischerin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 fotografin [de] fotografin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 geschäftsfrau [de] geschäftsfrau ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/03/2010 informatiker [de] informatiker ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 informatikerin [de] informatikerin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/03/2010 ingenieurin [de] ingenieurin ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/03/2010 Krankenpfleger [de] Krankenpfleger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 malerin [de] malerin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 Musikerin [de] Musikerin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 Polizistin [de] Polizistin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 Monitore [de] Monitore ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/03/2010 Ewigkeit [de] Ewigkeit ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/03/2010 Nikolaus Lenau [de] Nikolaus Lenau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 Haustier [de] Haustier ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/03/2010 Celsius [de] Celsius ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ