ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 Kommunikationswissenschaft [de] Kommunikationswissenschaft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 Kurzmitteilung [de] Kurzmitteilung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 jeden [de] jeden ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/03/2010 Deklaration [de] Deklaration ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2010 gewehrt [de] gewehrt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2010 Enzheim [de] Enzheim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2010 Gunther Plüschow [de] Gunther Plüschow ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2010 Dufourspitze [de] Dufourspitze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2010 Helgenberger [de] Helgenberger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/03/2010 Stecklein [de] Stecklein ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/03/2010 Löwy [de] Löwy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/03/2010 Fensterplatz [de] Fensterplatz ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/03/2010 Touristenklasse [de] Touristenklasse ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/03/2010 Kurzurlaub [de] Kurzurlaub ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/03/2010 Rezeptionistin [de] Rezeptionistin ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/03/2010 Friedreich [de] Friedreich ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/03/2010 Debukalisierung [de] Debukalisierung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/03/2010 Konzeptalben [de] Konzeptalben ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/03/2010 Diana Damrau [de] Diana Damrau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/03/2010 Fabian Hambüchen [de] Fabian Hambüchen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/03/2010 Gottfried von Swieten [de] Gottfried von Swieten ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/03/2010 Inline-Skating [de] Inline-Skating ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/03/2010 nahtlosen [de] nahtlosen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/03/2010 Vorderhaus [de] Vorderhaus ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/03/2010 Höhle [de] Höhle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/03/2010 Gesamtwerk [de] Gesamtwerk ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/03/2010 Plattenfirma [de] Plattenfirma ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/03/2010 argumentierte [de] argumentierte ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/03/2010 Einzelverkauf [de] Einzelverkauf ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/03/2010 Schaumbad [de] Schaumbad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ