ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 physikalisch [de] physikalisch ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Drahtseilakt [de] Drahtseilakt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 ingenieurtechnisch [de] ingenieurtechnisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Defaultparameterwert [de] Defaultparameterwert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Objektorientierung [de] Objektorientierung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Kontrollflusssteuerung [de] Kontrollflusssteuerung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Prozessdarstellung [de] Prozessdarstellung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Prozessabschnitt [de] Prozessabschnitt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Prozessobjekt [de] Prozessobjekt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Startereignisklasse [de] Startereignisklasse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Nachrichtenklasse [de] Nachrichtenklasse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 leistungsgesteuert [de] leistungsgesteuert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Auftragnehmerbeziehung [de] Auftragnehmerbeziehung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Auftraggeberbeziehung [de] Auftraggeberbeziehung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Entscheidungskompetenz [de] Entscheidungskompetenz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Integrationsdiskussion [de] Integrationsdiskussion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Berichtssymboltyp [de] Berichtssymboltyp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Parametersymbolwert [de] Parametersymbolwert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Datenbankinhalt [de] Datenbankinhalt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Gültigkeitsraum [de] Gültigkeitsraum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Erkennungsleistung [de] Erkennungsleistung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Ressourcenbelastung [de] Ressourcenbelastung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Energiemonitoring [de] Energiemonitoring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Klimaanwendung [de] Klimaanwendung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 feldbusunabhängig [de] feldbusunabhängig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Gebäudesteuerung [de] Gebäudesteuerung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Entwurfsgrundlage [de] Entwurfsgrundlage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Berichtssymbol [de] Berichtssymbol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Webanwendung [de] Webanwendung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Datensparsamkeit [de] Datensparsamkeit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ