ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/03/2010 effluvious [en] effluvious ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2010 Incalculably [en] Incalculably ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/03/2010 adorning [en] adorning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2010 Son of God [en] Son of God ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2010 interferometric [en] interferometric ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2010 Weltjugendtag [de] Weltjugendtag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2010 Museum Ludwig [de] Museum Ludwig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2010 schwindlig [de] schwindlig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2010 Wallraf-Richartz-Museum [de] Wallraf-Richartz-Museum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2010 Römisch-Germanisches Museum [de] Römisch-Germanisches Museum ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2010 Fritz Schramma [de] Fritz Schramma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2010 Stadtkreis [de] Stadtkreis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2010 tierisch [de] tierisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2010 Die Wacht am Rhein [de] Die Wacht am Rhein ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2010 KölnMesse [de] KölnMesse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2010 kreisfreie Stadt [de] kreisfreie Stadt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2010 Decalogue [en] Decalogue ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/03/2010 photothermolysis [en] photothermolysis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2010 Brieger [de] Brieger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2010 Albertus-Universität Königsberg [de] Albertus-Universität Königsberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2010 interest rates [en] interest rates ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/03/2010 kocht [de] kocht ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/03/2010 zubereiten [de] zubereiten ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/03/2010 überqueren [de] überqueren ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/03/2010 Krankenversicherungskarte [de] Krankenversicherungskarte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2010 gehemmt [de] gehemmt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/03/2010 demütig [de] demütig ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/03/2010 catoptrophobia [en] catoptrophobia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2010 Jungmädelbund [de] Jungmädelbund ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2010 Klebstoff [de] Klebstoff ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ