ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/03/2010 verletzen [de] verletzen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
23/03/2010 hinuntergefallen [de] hinuntergefallen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
22/03/2010 Murtaugh [en] Murtaugh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2010 Stambler [en] Stambler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/03/2010 Lehnübersetzung [de] Lehnübersetzung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2010 göttliche [de] göttliche ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/03/2010 Robert Macaire [en] Robert Macaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2010 George Macfarren [en] George Macfarren ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2010 Doeggingen [de] Doeggingen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/03/2010 Scheck [de] Scheck ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/03/2010 Pathosformel [de] Pathosformel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2010 machst [de] machst ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/03/2010 Werner Andreas Albert [de] Werner Andreas Albert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2010 Tastaturen [de] Tastaturen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/03/2010 Indischer Ozean [de] Indischer Ozean ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2010 gyönyörű [hu] gyönyörű ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2010 nachleben [de] nachleben ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/03/2010 immunologic [en] immunologic ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 herausrufend [de] herausrufend ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/03/2010 Matthew James Everingham [en] Matthew James Everingham ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2010 inbegriffen [de] inbegriffen ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/03/2010 gesondert [de] gesondert ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/03/2010 Strom- und Wasserkosten [de] Strom- und Wasserkosten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ