ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 butano [it] butano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 annaffiatoio [it] annaffiatoio ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 dottrineggiare [it] dottrineggiare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 fifone [it] fifone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 diminuente [it] diminuente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 dossografo [it] dossografo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 cadenzamento [it] cadenzamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 cigolamento [it] cigolamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 insufflare [it] insufflare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 insufflatore [it] insufflatore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2012 librare [it] librare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 James Friguglietti [it] James Friguglietti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 Celimontana [it] Celimontana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 Paolo Porpora [it] Paolo Porpora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 Giampaolo [it] Giampaolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 murazzano [it] murazzano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 salinaio [it] salinaio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 Mergellina [it] Mergellina ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/05/2012 prevede [it] prevede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 Vomero [it] Vomero ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/05/2012 Macchiaioli [it] Macchiaioli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 nitrazione [it] nitrazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 nitrificante [it] nitrificante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 spaventabile [it] spaventabile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 salienza [it] salienza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 smanicare [it] smanicare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2012 il Genovesino [it] il Genovesino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2012 cinofile [it] cinofile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/04/2012 nipoti [it] nipoti ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/04/2012 vulvaria [it] vulvaria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ