ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Vivente (PV) [it] Vivente (PV) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Corgnale [it] Corgnale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 sguaina [it] sguaina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Torlino [it] Torlino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Britova [it] Britova ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Trebecco [it] Trebecco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Tribussa [it] Tribussa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Ustie [it] Ustie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Valloria Marittima [it] Valloria Marittima ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Varoni [it] Varoni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Vidiceto [it] Vidiceto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Vigadore [it] Vigadore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Voissizza di Comeno [it] Voissizza di Comeno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Loga di Plezzo [it] Loga di Plezzo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Giorgio Zancanaro [it] Giorgio Zancanaro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Moschienizze [it] Moschienizze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Champoluc [it] Champoluc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Sambasso [it] Sambasso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Volzana [it] Volzana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Zoverallo [it] Zoverallo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Sandro Biaggio [it] Sandro Biaggio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Sandro Lorenzo [it] Sandro Lorenzo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Piercecchi [it] Piercecchi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Primano [it] Primano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Crenovizza [it] Crenovizza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Goriasco [it] Goriasco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 Reifemberg [it] Reifemberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/08/2012 tailleur [it] tailleur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 Caccioppoli [it] Caccioppoli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 pomes [it] pomes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ