ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 kirsch [it] kirsch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 Albeins (BZ) [it] Albeins (BZ) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 Aizurro (CO) [it] Aizurro (CO) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 Matichecchia [it] Matichecchia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 bignônia [it] bignônia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 halibut [it] halibut ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 Agnona (VC) [it] Agnona (VC) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 Anfurro (BS) [it] Anfurro (BS) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 Auremo di Sopra [it] Auremo di Sopra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 Acqualunga Badona [it] Acqualunga Badona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 rafforzativo [it] rafforzativo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 pubblicano [it] pubblicano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 Giupponi [it] Giupponi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 Soreghina [it] Soreghina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 cercarla [it] cercarla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 intervistate [it] intervistate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 Iacovelli [it] Iacovelli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/07/2012 D'Argenio [it] D'Argenio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/05/2012 chicarelli [it] chicarelli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/05/2012 muscolo ileopsoas [it] muscolo ileopsoas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/05/2012 lazzeruola [it] lazzeruola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/05/2012 xilografia [it] xilografia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 acondroplasia [it] acondroplasia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 Mazziotti [it] Mazziotti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 pantesco [it] pantesco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 accuccia [it] accuccia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 bombicolo [it] bombicolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 latissimo del dorso [it] latissimo del dorso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 torianite [it] torianite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/05/2012 Rosario Livatino [it] Rosario Livatino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ