ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 tutorato [it] tutorato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 San Zeno [it] San Zeno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 San Vittore [it] San Vittore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Aristofane [it] Aristofane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Canne al vento [it] Canne al vento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 settennato [it] settennato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 moresco [it] moresco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Bagheria [it] Bagheria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Versilia [it] Versilia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Sofocle [it] Sofocle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Tucidide [it] Tucidide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Euripide [it] Euripide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 ingegneria gestionale [it] ingegneria gestionale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 luni [it] luni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 ruotino [it] ruotino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Palatino [it] Palatino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Barumini [it] Barumini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Solarino [it] Solarino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 trucido [it] trucido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 termidoro [it] termidoro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Stiria [it] Stiria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 steatite [it] steatite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Remigio Zena [it] Remigio Zena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Sergio Zavoli [it] Sergio Zavoli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 zuavo [it] zuavo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Francesco Zaganelli [it] Francesco Zaganelli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Pietro Novelli [it] Pietro Novelli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Giovanni Girolamo Saccheri [it] Giovanni Girolamo Saccheri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Ellesponto [it] Ellesponto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Otranto [it] Otranto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ