ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 ottaedro [it] ottaedro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Mazzole [it] Mazzole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Giuseppe Migneco [it] Giuseppe Migneco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 aragonese [it] aragonese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 castigliano [it] castigliano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 usciata [it] usciata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 malabarese [it] malabarese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 sinodale [it] sinodale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 matteano [it] matteano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 giovanneo [it] giovanneo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 petrino [it] petrino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 paolino [it] paolino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 ignaziano [it] ignaziano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 muscari [it] muscari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Pignattara [it] Pignattara ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Licaonia [it] Licaonia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 listra [it] listra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 sovrannumerario [it] sovrannumerario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 milazzese [it] milazzese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Camaldoli [it] Camaldoli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 camaldolese [it] camaldolese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Cipriano Vagaggini [it] Cipriano Vagaggini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Giovanni Testori [it] Giovanni Testori ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 tasso di natalità [it] tasso di natalità ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 legame ionico [it] legame ionico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 nube elettronica [it] nube elettronica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 probabiliorismo [it] probabiliorismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 monandria [it] monandria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 verina [it] verina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 chassidico [it] chassidico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ