ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 veterocomunismo [it] veterocomunismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 imbottigliatrice [it] imbottigliatrice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 socinianesimo [it] socinianesimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 martirologio [it] martirologio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 provvisionale [it] provvisionale ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Antonio Salandra [it] Antonio Salandra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Repubblica Sudafricana [it] Repubblica Sudafricana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Michele Cerulario [it] Michele Cerulario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Leptis Magna [it] Leptis Magna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 parruccone [it] parruccone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Gorgo [it] Gorgo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 ingravidare [it] ingravidare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Centinaio [it] Centinaio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 ciarlatanesco [it] ciarlatanesco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 spingidisco [it] spingidisco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 scaricatura [it] scaricatura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Nociglia [it] Nociglia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Manlio [it] Manlio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Ferecrate [it] Ferecrate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Collegno [it] Collegno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 lanario [it] lanario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 sarcolemma [it] sarcolemma ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Giava [it] Giava ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 balinese [it] balinese ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 avvoltolato [it] avvoltolato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 sedentarizzazione [it] sedentarizzazione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 tontolone [it] tontolone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 tossicchiare [it] tossicchiare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Tremiti [it] Tremiti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/05/2012 Gordio [it] Gordio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ