ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/07/2014 Arduinici [it] Arduinici ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/07/2014 facesti [it] facesti ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
03/07/2014 fludrocortisone [it] fludrocortisone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2014 apicegenesi [it] apicegenesi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/07/2014 Himera [it] Himera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2014 Pascadozzia [it] Pascadozzia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/07/2014 teme [it] teme ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/07/2014 temiamo [it] temiamo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2014 temerò [it] temerò ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2014 temerà [it] temerà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2014 aprirò [it] aprirò ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
03/07/2014 capirà [it] capirà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/07/2014 pezzo da novanta [it] pezzo da novanta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2014 vignalta [it] vignalta ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/02/2014 paccheri [it] paccheri ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/02/2014 cipolline [it] cipolline ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 foggio [it] foggio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 Telloni [it] Telloni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 Maccio [it] Maccio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 Antonio Concina [it] Antonio Concina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 dimostro [it] dimostro ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 Diego Fasolis [it] Diego Fasolis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 Cangini [it] Cangini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 Ghella [it] Ghella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 albarosso [it] albarosso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 lacinato [it] lacinato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 Settesoli [it] Settesoli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 Lavignone [it] Lavignone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 Lercara Friddi [it] Lercara Friddi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2014 Orloggi [it] Orloggi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ