ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 spice [en] spice ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 shout [en] shout ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 pickle [en] pickle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 sealskin [en] sealskin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 ox [en] ox ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 mink [en] mink ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 lock [en] lock ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 grin [en] grin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 forest [en] forest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 Eve [en] Eve ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 daughter-in-law [en] daughter-in-law ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 connect [en] connect ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 boil [en] boil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 bell [en] bell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 baked [en] baked ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 advertise [en] advertise ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 Slimbridge [en] Slimbridge ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 Sensualists [en] Sensualists ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2018 ommatidia [en] ommatidia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2018 bindi [en] bindi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2018 DUP [en] DUP ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2018 subitizing [en] subitizing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2018 granivores [en] granivores ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2018 deictics [en] deictics ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2018 frugivores [en] frugivores ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2018 Semi-fluent [en] Semi-fluent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2018 pulvinus [en] pulvinus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2018 haut-relief [en] haut-relief ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
22/04/2018 Finish off [en] Finish off ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
22/04/2018 overworking [en] overworking ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ