ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/05/2018 Kalighat [en] Kalighat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2018 marabou [en] marabou ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2018 wagyu [en] wagyu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2018 SPQR [en] SPQR ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
01/05/2018 prismed [en] prismed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2018 circuity [en] circuity ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/05/2018 Secluding [en] Secluding ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 glottalise [en] glottalise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 sulphuretted [en] sulphuretted ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 go out [en] go out ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 normal mode [en] normal mode ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 Phoenixes [en] Phoenixes ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 range [en] range ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 trouble [en] trouble ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 tight [en] tight ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 tender [en] tender ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 sweep [en] sweep ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 spyhole [en] spyhole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 spice [en] spice ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 shout [en] shout ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 pickle [en] pickle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 sealskin [en] sealskin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 ox [en] ox ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 mink [en] mink ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/04/2018 lock [en] lock ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 grin [en] grin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 forest [en] forest ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 Eve [en] Eve ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 daughter-in-law [en] daughter-in-law ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/04/2018 connect [en] connect ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ