ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/03/2018 Colley Cibber [en] Colley Cibber ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2018 Quirinal [en] Quirinal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2018 cipolin [en] cipolin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 Amiga [en] Amiga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 bluntest [en] bluntest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 Dimethoate [en] Dimethoate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 chrismon [en] chrismon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 OALD [en] OALD ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 peened [en] peened ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 encomiastical [en] encomiastical ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 encomiastically [en] encomiastically ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 synallagmatic [en] synallagmatic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 embrue [en] embrue ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 Ganesh [en] Ganesh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 askable [en] askable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 riling [en] riling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 Bilbo [en] Bilbo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 synopses [en] synopses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 outmatched [en] outmatched ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 inc [en] inc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 aspersions [en] aspersions ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/03/2018 instrument panel [en] instrument panel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 1881 [en] 1881 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 1929 [en] 1929 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 ABCs [en] ABCs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/03/2018 ekphrasis [en] ekphrasis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2018 tapirs [en] tapirs ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
18/03/2018 resellable [en] resellable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2018 Aeromedical [en] Aeromedical ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/03/2018 Demoiselle crane [en] Demoiselle crane ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ