ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/03/2018 Gerard Manley Hopkins [en] Gerard Manley Hopkins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2018 resealable [en] resealable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2018 nominalizer [en] nominalizer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2018 admirals [en] admirals ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2018 1874 [en] 1874 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2018 1938 [en] 1938 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2018 ranches [en] ranches ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2018 addictions [en] addictions ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/03/2018 noise-reducing [en] noise-reducing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2018 The Earnshaws [en] The Earnshaws ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2018 Adam Bede [en] Adam Bede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2018 radiatable [en] radiatable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2018 Tramlink [en] Tramlink ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2018 digitisable [en] digitisable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2018 Rejuvelac [en] Rejuvelac ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/02/2018 Appium [en] Appium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2018 rootled [en] rootled ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2018 heaths [en] heaths ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2018 Increate [en] Increate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2018 demerits [en] demerits ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/01/2018 Brontës [en] Brontës ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/01/2018 valorously [en] valorously ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2018 Hasselblad [en] Hasselblad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2018 neobank [en] neobank ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2018 Congo Basin [en] Congo Basin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2018 outshines [en] outshines ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/01/2018 Upper Arlington [en] Upper Arlington ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2018 hardish [en] hardish ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2018 deictically [en] deictically ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/01/2018 jewel-handled [en] jewel-handled ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ