ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 Majorica [es] Majorica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 Pepe Carvalho [es] Pepe Carvalho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 Calexico [es] Calexico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 EEUU [es] EEUU ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 comitiva [es] comitiva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 cábalas [es] cábalas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 predicciones [es] predicciones ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/06/2008 validez [es] validez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 consumo [es] consumo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/06/2008 seco [es] seco ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/06/2008 décimas [es] décimas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 española [es] española ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/06/2008 niña mimada [es] niña mimada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 Rocío Dúrcal [es] Rocío Dúrcal ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/06/2008 José Carreras [es] José Carreras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 Víctor Manuel [es] Víctor Manuel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 búsqueda [es] búsqueda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 día [es] día ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/06/2008 hoy [es] hoy ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/06/2008 marginal [es] marginal ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 entusiasmo [es] entusiasmo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 Edimburgo [es] Edimburgo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/06/2008 París [es] París ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
11/06/2008 Brujas [es] Brujas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 Suiza [es] Suiza ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 Manuel Vázquez Montalbán [es] Manuel Vázquez Montalbán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 Praga [es] Praga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 tarde [es] tarde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/06/2008 Paco De Lucía [es] Paco De Lucía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2008 Águilas [es] Águilas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ