ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/04/2017 brasilian [ia] brasilian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2017 brasiliano [ia] brasiliano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/04/2017 breviario [ia] breviario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2014 integration [ia] integration ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/09/2014 humanismo [ia] humanismo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
20/09/2014 veterinario [ia] veterinario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 Eduardo [ia] Eduardo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 Georgia [ia] Georgia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 Gregorio [ia] Gregorio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 Luca [ia] Luca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 Mario [ia] Mario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 Julia [ia] Julia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 Nicolaus [ia] Nicolaus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 Patricio [ia] Patricio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 Patricia [ia] Patricia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 Stephano [ia] Stephano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 trepidation [ia] trepidation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 vicissitude [ia] vicissitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 verisimilitude [ia] verisimilitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 turpitude [ia] turpitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 servitude [ia] servitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 rectitude [ia] rectitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 quietude [ia] quietude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 promptitude [ia] promptitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 plenitude [ia] plenitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 platitude [ia] platitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 magnitude [ia] magnitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 lassitude [ia] lassitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 inquietude [ia] inquietude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 ingratitude [ia] ingratitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ