ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 parcar [ia] parcar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 parco [ia] parco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 patiente [ia] patiente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 poc [ia] poc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 physica [ia] physica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 phantasia [ia] phantasia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 photographia [ia] photographia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 phrase [ia] phrase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 piccar [ia] piccar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pietate [ia] pietate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pesar [ia] pesar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 Peter [ia] Peter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 perfecte [ia] perfecte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 periculo [ia] periculo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 periodic [ia] periodic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 periodo [ia] periodo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 permission [ia] permission ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 permitter [ia] permitter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 persuader [ia] persuader ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pesante [ia] pesante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pauco [ia] pauco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pausa [ia] pausa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 percurso [ia] percurso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pausar [ia] pausar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pecunia [ia] pecunia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pejo [ia] pejo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pejor [ia] pejor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 a pena [ia] a pena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 penose [ia] penose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pensata [ia] pensata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ