ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pentecoste [ia] pentecoste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pigre [ia] pigre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pluvia [ia] pluvia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 non plus [ia] non plus ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/09/2010 poema [ia] poema ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pneu [ia] pneu ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 poesia [ia] poesia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 de plus in plus [ia] de plus in plus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 plural [ia] plural ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 polir [ia] polir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 Polo [ia] Polo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 al plus [ia] al plus ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/09/2010 plaga [ia] plaga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 plagia [ia] plagia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 plan [ia] plan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 planar [ia] planar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 planeta [ia] planeta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 plantar [ia] plantar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 plastic [ia] plastic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 plastico [ia] plastico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 plenar [ia] plenar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 plica [ia] plica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pilar [ia] pilar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pista [ia] pista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 placiar [ia] placiar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pilota [ia] pilota ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pinger [ia] pinger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 profession [ia] profession ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 profunditate [ia] profunditate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 progreder [ia] progreder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ