ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 promissa [ia] promissa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 propender [ia] propender ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 proba [ia] proba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 probar [ia] probar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 producto [ia] producto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 problematic [ia] problematic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 procession [ia] procession ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 production [ia] production ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 preservar [ia] preservar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pressa [ia] pressa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 prisa [ia] prisa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 a presso de [ia] a presso de ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 facer se prestar [ia] facer se prestar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/09/2010 presto [ia] presto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 preter [ia] preter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 previe [ia] previe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 protection [ia] protection ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 provision [ia] provision ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 puera [ia] puera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 prudente [ia] prudente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pulsata [ia] pulsata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pumpar [ia] pumpar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 puncta [ia] puncta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 punger [ia] punger ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 punition [ia] punition ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pulmon [ia] pulmon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 quitar [ia] quitar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 quantitate [ia] quantitate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 querela [ia] querela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 quanto a [ia] quanto a ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ