ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 inaptitude [ia] inaptitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 ineptitude [ia] ineptitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 infinitude [ia] infinitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 inexactitude [ia] inexactitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 incertitude [ia] incertitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 habitude [ia] habitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 gratitude [ia] gratitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 fortitude [ia] fortitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 finitude [ia] finitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 crassitude [ia] crassitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 beatitude [ia] beatitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 Koxinga [ia] Koxinga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 motocyclo [ia] motocyclo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 motocycletta [ia] motocycletta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/12/2013 motorcyclo [ia] motorcyclo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2012 exactitude [ia] exactitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2012 dissimilitude [ia] dissimilitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2012 desuetude [ia] desuetude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2012 hamaca [ia] hamaca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2012 barraca [ia] barraca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/09/2012 cloaca [ia] cloaca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 paranoiaco [ia] paranoiaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 maniaco [ia] maniaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 pharmaco [ia] pharmaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 egomaniaco [ia] egomaniaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 Jaco [ia] Jaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 polaco [ia] polaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 dipsaco [ia] dipsaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 hypersomniaco [ia] hypersomniaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 insomniaco [ia] insomniaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ