ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 hypochondriaco [ia] hypochondriaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 isiaco [ia] isiaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 antitabaco [ia] antitabaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 aphrodisiaco [ia] aphrodisiaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 austriaco [ia] austriaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 hemophiliaco [ia] hemophiliaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 demoniaco [ia] demoniaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 bibliomaniaco [ia] bibliomaniaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 erotomaniaco [ia] erotomaniaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 Bosniaco [ia] Bosniaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 Chaco [ia] Chaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 guanaco [ia] guanaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 grecomaniaco [ia] grecomaniaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 psittaco [ia] psittaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 simoniaco [ia] simoniaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 elegiaco [ia] elegiaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 cardiaco [ia] cardiaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 cosaco [ia] cosaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 syriaco [ia] syriaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 tabaco [ia] tabaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 taco [ia] taco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 taraxaco [ia] taraxaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 tchecoslovaco [ia] tchecoslovaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 theomaniaco [ia] theomaniaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 zodiaco [ia] zodiaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 melon [ia] melon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 ananas [ia] ananas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 banana [ia] banana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 grossula [ia] grossula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 mandarina [ia] mandarina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ