ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 pruna [ia] pruna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 pruno [ia] pruno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 uva [ia] uva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 Coco [ia] Coco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 avellana [ia] avellana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 pistacia [ia] pistacia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 pistacio [ia] pistacio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 cumino [ia] cumino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 lauro [ia] lauro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/09/2012 thymo [ia] thymo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2012 interlinguistica [ia] interlinguistica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2012 Latino [ia] Latino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2012 linguista [ia] linguista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2012 naturalistic [ia] naturalistic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2012 normalisar [ia] normalisar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2012 publication [ia] publication ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2012 unanimitate [ia] unanimitate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2012 usos [ia] usos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2012 hepate [ia] hepate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2012 pristine [ia] pristine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2012 vocabulo [ia] vocabulo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2012 terminologia [ia] terminologia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2012 synonymo [ia] synonymo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2012 standardisation [ia] standardisation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2012 finalitate [ia] finalitate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2012 methodologic [ia] methodologic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 rhetoric [ia] rhetoric ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 rhetorica [ia] rhetorica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 chaos [ia] chaos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 chaotic [ia] chaotic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ