ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 rhythmic [ia] rhythmic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 jubileo [ia] jubileo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 reflexion [ia] reflexion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 reflecter [ia] reflecter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 diversitate [ia] diversitate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 neurologia [ia] neurologia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 neurologic [ia] neurologic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 equidistante [ia] equidistante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 egregie [ia] egregie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 io te ama [ia] io te ama ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 io te ama multo [ia] io te ama multo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 io te adora [ia] io te adora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 Amor [ia] Amor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 decente [ia] decente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 autismo [ia] autismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 autista [ia] autista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 autistic [ia] autistic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2011 lontanantia [ia] lontanantia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/03/2011 puma [ia] puma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2011 fider [ia] fider ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/03/2011 fiducia [ia] fiducia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2011 fiducial [ia] fiducial ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/03/2011 fiduciari [ia] fiduciari ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/03/2011 numeric [ia] numeric ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/03/2011 cifra [ia] cifra ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/03/2011 cifrar [ia] cifrar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/03/2011 cifrate [ia] cifrate ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/03/2011 bon die [ia] bon die ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2011 sofa [ia] sofa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/03/2011 cocina [ia] cocina ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ