ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/03/2011 w.c. [ia] w.c. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 meravilia [ia] meravilia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 menu [ia] menu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 mentita [ia] mentita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 mentir [ia] mentir ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 mention [ia] mention ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 menaciar [ia] menaciar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 menacia [ia] menacia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 memorar [ia] memorar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 melodia [ia] melodia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 melior [ia] melior ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 melio [ia] melio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 medietate [ia] medietate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 medico [ia] medico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 medicina [ia] medicina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 medicamento [ia] medicamento ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 media [ia] media ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 mechanic [ia] mechanic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 me [ia] me ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 matur [ia] matur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 matta [ia] matta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 materia [ia] materia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 match [ia] match ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 masticar [ia] masticar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 masculo [ia] masculo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 marmita [ia] marmita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 maritar se [ia] maritar se ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 Marita [ia] Marita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 meraviliose [ia] meraviliose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 merce [ia] merce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ