ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 mesmo si [ia] mesmo si ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 hodie mesmo [ia] hodie mesmo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 ora mesmo [ia] ora mesmo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 mestiero [ia] mestiero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 mesura [ia] mesura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 methodo [ia] methodo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/09/2010 metric [ia] metric ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 metro [ia] metro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 mi [ia] mi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 mie [ia] mie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 le mie [ia] le mie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 minimo [ia] minimo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 ministro [ia] ministro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 minor [ia] minor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 minutiose [ia] minutiose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 misericordia [ia] misericordia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 mixtura [ia] mixtura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 mobile [ia] mobile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 moda [ia] moda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 modello [ia] modello ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 modeste [ia] modeste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 modo [ia] modo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 molestar [ia] molestar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 moleste [ia] moleste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 molino [ia] molino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 molliate [ia] molliate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 mus [ia] mus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 nam [ia] nam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 musical [ia] musical ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 mute [ia] mute ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ