ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 mysterio [ia] mysterio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 multitude [ia] multitude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 montania [ia] montania ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 multiplicar [ia] multiplicar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 motor [ia] motor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 narrar [ia] narrar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 Natal [ia] Natal ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 native [ia] native ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 nativo [ia] nativo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 moral [ia] moral ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 morsura [ia] morsura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 morto [ia] morto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 naturalmente [ia] naturalmente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 naval [ia] naval ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 nebulose [ia] nebulose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 nocive [ia] nocive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 nocer [ia] nocer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 notar [ia] notar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 osar [ia] osar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 original [ia] original ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 oscillar [ia] oscillar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 oval [ia] oval ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 oxygeno [ia] oxygeno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 ordinar [ia] ordinar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 ordinari [ia] ordinari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 organo [ia] organo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 orgolio [ia] orgolio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 orgoliose [ia] orgoliose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 offerta [ia] offerta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 officiero [ia] officiero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ