ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 olear [ia] olear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 olla [ia] olla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 oncle [ia] oncle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 opposite [ia] opposite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 optic [ia] optic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 opinar [ia] opinar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 paccar [ia] paccar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pacco [ia] pacco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pacific [ia] pacific ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 particular [ia] particular ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 partita [ia] partita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 passato [ia] passato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 partito [ia] partito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pascha [ia] pascha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 passion [ia] passion ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 parentes [ia] parentes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 parlamento [ia] parlamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 a parte [ia] a parte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 del parte de [ia] del parte de ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 haber parte in [ia] haber parte in ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 prender parte in [ia] prender parte in ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pardono [ia] pardono ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 parente [ia] parente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pagamento [ia] pagamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 paisage [ia] paisage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 pallide [ia] pallide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 palo [ia] palo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 palpar [ia] palpar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 panno [ia] panno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/09/2010 par [ia] par ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ