ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 magnesium hydroxide [en] magnesium hydroxide ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 detumesce [en] detumesce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 immorally [en] immorally ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 reprovingly [en] reprovingly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/04/2013 patrolman [en] patrolman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2013 Richard Dafforne [en] Richard Dafforne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2013 Stephen Monteage [en] Stephen Monteage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2013 boaster [en] boaster ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2013 FullForms [en] FullForms ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2013 parasitology [en] parasitology ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2013 Stalingrad [en] Stalingrad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2013 ovipositor [en] ovipositor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2013 oviposition [en] oviposition ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2013 oviposit [en] oviposit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2013 James Braid [en] James Braid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2013 Christopher Knight [en] Christopher Knight ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2013 theocratic [en] theocratic ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
12/04/2013 eremitic [en] eremitic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2013 Crippleware [en] Crippleware ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2013 Basil Yamey [en] Basil Yamey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2013 annie sibonney [en] annie sibonney ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2013 Elise Stern Haas [en] Elise Stern Haas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2013 ArchiCad [en] ArchiCad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2013 John Collier [en] John Collier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2013 minted [en] minted ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/04/2013 lefevere [en] lefevere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2013 oleosity [en] oleosity ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2013 kistler [en] kistler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2013 ileal [en] ileal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2013 sanitary pad [en] sanitary pad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ