ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 collogue [en] collogue ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 macarize [en] macarize ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 trituration [en] trituration ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/03/2013 tripsis [en] tripsis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 balter [en] balter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 such and such [en] such and such ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/03/2013 narghile [en] narghile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 decrescence [en] decrescence ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 pulvinar [en] pulvinar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 discalceate [en] discalceate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 chondrule [en] chondrule ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 gork [en] gork ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 weazen [en] weazen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 lubritorium [en] lubritorium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 ontic [en] ontic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 shandrydan [en] shandrydan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 anililagnia [en] anililagnia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 alphamegamia [en] alphamegamia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 irrumation [en] irrumation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 abderian [en] abderian ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 kathoey [en] kathoey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Mudrooroo [en] Mudrooroo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Sibbes [en] Sibbes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Kathrein [en] Kathrein ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Ejoe Wilson [en] Ejoe Wilson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 pelmet [en] pelmet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 silane [en] silane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 aristaeus [en] aristaeus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 shamed [en] shamed ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/03/2013 polysemantic [en] polysemantic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ