ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 silane [en] silane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 aristaeus [en] aristaeus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 shamed [en] shamed ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/03/2013 polysemantic [en] polysemantic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 orbicularis [en] orbicularis ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/03/2013 palingenetic [en] palingenetic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Intimating [en] Intimating ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 decolletage [en] decolletage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Deval Patrick [en] Deval Patrick ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 decentralize [en] decentralize ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 decentralized [en] decentralized ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 bread and butter [en] bread and butter ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/03/2013 putzed [en] putzed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 coempt [en] coempt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 pleopod [en] pleopod ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 octuplex [en] octuplex ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Paul Antony Samuelson [en] Paul Antony Samuelson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 scintillescent [en] scintillescent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 pollicitation [en] pollicitation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 monody [en] monody ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 epopee [en] epopee ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 disgregate [en] disgregate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 vespiary [en] vespiary ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 subjacent [en] subjacent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 pencel [en] pencel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 presentism [en] presentism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Hueneme [en] Hueneme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 biothesiometry [en] biothesiometry ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Zwitterionic [en] Zwitterionic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Menzoberranzan [en] Menzoberranzan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ