ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/03/2013 phyllody [en] phyllody ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2013 fasciation [en] fasciation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2013 mogigraphia [en] mogigraphia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2013 Aats Bay [en] Aats Bay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2013 Auke Bay [en] Auke Bay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2013 amphitrichous [en] amphitrichous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2013 monotrichous [en] monotrichous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2013 lophotrichous [en] lophotrichous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/03/2013 peritrichous [en] peritrichous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 Clement Vallandigham [en] Clement Vallandigham ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 Patrick Star [en] Patrick Star ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 Frankland [en] Frankland ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 Ingushetia [en] Ingushetia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 furnisher [en] furnisher ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/03/2013 circumspectly [en] circumspectly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 SpongeBob SquarePants [en] SpongeBob SquarePants ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 Elena Jane Goulding [en] Elena Jane Goulding ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 flirted [en] flirted ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/03/2013 palooza [en] palooza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 fawner [en] fawner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 persecutory [en] persecutory ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 arty [en] arty ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 coxal [en] coxal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 appendicular [en] appendicular ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 acromial [en] acromial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 cubital [en] cubital ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 olecranal [en] olecranal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 palmar [en] palmar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 sural [en] sural ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/03/2013 fibular [en] fibular ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ