ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/03/2013 Luthien [en] Luthien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2013 Harlem Shake [en] Harlem Shake ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/03/2013 orgel [en] orgel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2013 Alvin Plantinga [en] Alvin Plantinga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2013 Tizen [en] Tizen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2013 Nansy [en] Nansy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2013 Guilderland [en] Guilderland ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2013 scribus [en] scribus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/03/2013 Stradling [en] Stradling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 Ririe [en] Ririe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 Owyhee [en] Owyhee ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 Nahneke [en] Nahneke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 Lapwai [en] Lapwai ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 Keuterville [en] Keuterville ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 Benewah [en] Benewah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 candent [en] candent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 matutinal [en] matutinal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 irrefragable [en] irrefragable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 anent [en] anent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 trochal [en] trochal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 mantic [en] mantic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 theanthropic [en] theanthropic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 Anagnorisis [en] Anagnorisis ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 gulosity [en] gulosity ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 fogram [en] fogram ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 polyonymous [en] polyonymous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 macedoine [en] macedoine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 Tarrance [en] Tarrance ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 Martin guitar [en] Martin guitar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/03/2013 saint walburg [en] saint walburg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ