ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/04/2013 720 [en] 720 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2013 Pusheen [en] Pusheen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2013 tobe [en] tobe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2013 mareva [en] mareva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2013 cravings [en] cravings ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2013 uakari [en] uakari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2013 kick-off [en] kick-off ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2013 two-year [en] two-year ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2013 Neuraminidase [en] Neuraminidase ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/04/2013 skinniest [en] skinniest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2013 slightest [en] slightest ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2013 chrominance [en] chrominance ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2013 interfering [en] interfering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 CFB Kingston [en] CFB Kingston ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 CFB [en] CFB ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 warhammer [en] warhammer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/04/2013 top level domain [en] top level domain ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/04/2013 Devil's Brigade [en] Devil's Brigade ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/04/2013 peer to peer [en] peer to peer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 P2P [en] P2P ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 DNS [en] DNS ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 DSL [en] DSL ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 thruput [en] thruput ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 IP Address [en] IP Address ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/04/2013 RCMP [en] RCMP ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 IM'ing [en] IM'ing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 SOCOM [en] SOCOM ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Delta Force [en] Delta Force ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 CSIS [en] CSIS ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 LAPD [en] LAPD ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ