ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 home page [en] home page ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 earphones [en] earphones ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 right wing [en] right wing ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
03/04/2013 Dick Proenneke [en] Dick Proenneke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 chondromalacia [en] chondromalacia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 F. Gwynplaine MacIntyre [en] F. Gwynplaine MacIntyre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Hutson [en] Hutson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 confidence [en] confidence ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 haste [en] haste ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 leptodactylous [en] leptodactylous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 trichology [en] trichology ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 fuscous [en] fuscous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 prospicience [en] prospicience ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 prospicient [en] prospicient ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Bridgit Mendler [en] Bridgit Mendler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 nonteetotalist [en] nonteetotalist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 shyster [en] shyster ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/04/2013 Jim Croce [en] Jim Croce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 terete [en] terete ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 Bindlestiff [en] Bindlestiff ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 comedogenic [en] comedogenic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 delitescent [en] delitescent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 Moscone [en] Moscone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 isentress [en] isentress ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 undecene [en] undecene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 deregulatory [en] deregulatory ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 bibacious [en] bibacious ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 Alan Permane [en] Alan Permane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 Beahan [en] Beahan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 Michael Burawoy [en] Michael Burawoy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ