ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 Menghaney [en] Menghaney ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 Exoculate [en] Exoculate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 bigorexia [en] bigorexia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 Outroop [en] Outroop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 Wheeple [en] Wheeple ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 estrapade [en] estrapade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/04/2013 Deshawn [en] Deshawn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2013 Tom Hulce [en] Tom Hulce ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
01/04/2013 reformed [en] reformed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2013 enlisted [en] enlisted ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2013 rowed [en] rowed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2013 Motorola Razr [en] Motorola Razr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2013 pentamidine [en] pentamidine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2013 immiseration [en] immiseration ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2013 bookcrossing [en] bookcrossing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2013 week-long [en] week-long ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2013 jubilantly [en] jubilantly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2013 Sadie Hawkins [en] Sadie Hawkins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2013 Lothair [en] Lothair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2013 genericize [en] genericize ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2013 genericization [en] genericization ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2013 ineffective [en] ineffective ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
31/03/2013 Kooskia [en] Kooskia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2013 n¹⁰ [en] n¹⁰ ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
31/03/2013 milwaukee brewers [en] milwaukee brewers ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
31/03/2013 Ultracrepidate [en] Ultracrepidate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2013 Aegrotat [en] Aegrotat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2013 Rowlestone [en] Rowlestone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2013 Livingstone Makuleke [en] Livingstone Makuleke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/03/2013 turbidimetric [en] turbidimetric ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ