ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Anastrophe [en] Anastrophe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Anacrusis [en] Anacrusis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Allegoresis [en] Allegoresis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Intertextuality [en] Intertextuality ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 zeugmatography [en] zeugmatography ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 waftage [en] waftage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 dulosis [en] dulosis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 teratism [en] teratism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 Recoct [en] Recoct ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 flogging [en] flogging ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 decasyllabic [en] decasyllabic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 quindecasyllabic [en] quindecasyllabic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 nanocephalous [en] nanocephalous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 naupathia [en] naupathia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 latiplantar [en] latiplantar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 halitus [en] halitus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 famulus [en] famulus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 fantod [en] fantod ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 fulgurant [en] fulgurant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 ambry [en] ambry ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 keld [en] keld ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 gloze [en] gloze ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 throwster [en] throwster ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 gadarene [en] gadarene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 clerisy [en] clerisy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 weasand [en] weasand ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/03/2013 Clepsydra [en] Clepsydra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 thyestean [en] thyestean ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 tiffin [en] tiffin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/03/2013 immane [en] immane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ